Privacy Policy

Privacy Policy en GDPR-verklaring

 

Verwerkingsdoeleinden

Delta Technics BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering).
Delta Technics BVBA zendt momenteel geen gepersonaliseerde reclame, het aktief aanvaarden van ingeschreven te zijn op mailinglijsten is dus niet van toepassing
Delta Technics BVBA maakt geen gebruik van cookies op haar website. Een vraag voor toestemming voor cookies is dus niet van toepassing.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Delta Technics BVBA verbonden zijn.
Delta Technics BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Bovenvermelde rechten kunnen enkel schriftelijk afgedwongen, of uitgeoefend worden, per post naar Delta Technics BVBA, Sint Augustinusstraat 54, 3620 Lanaken, of per email. Om misverstanden te voorkomen wordt er telefonisch geen communicatie aangaande de GDPR verricht.

 

Technologie

Delta Technics BVBA zal bij de verwerking van gegevens, alsmede bij het aanbod van diensten en services zoals email-hosting en backup, technologien en AES Encrypties gebruiken die up to date zijn kwa veiligheid. Er kunnen beveiligde verbindingen en VPN’s opgezet worden met de produktieservers.
Delta Technics BVBA zal, conform de wetgeving datalekken melden bij de bevoegde instanties, binnen de voorgeschreven termijn.

 

Geldigheid

Delta Technics BVBA zorgt ervoor dat op haar website steeds de meest recente versie staat van haar Privacy Policy. De hier gepubliceerde versie, vervangt steeds alle vorige versies.