Verkoopsvoorwaarden

Delta Technics BVBA – Verkoopsvoorwaarden

1 AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die verstrekt wordt, op offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten en andere documenten gecommuniceerd door Delta Technics BVBA.

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst of door het enkele gebruik van de diensten van Delta Technics BVBA, zijn deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing, met uitsluiting van toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.3 De klant erkent bij het in gesprek treden met Delta Technics BVBA of door het enkele gebruik van de diensten de algemene- en eventueel bijzondere voorwaarden en de privacy policy van Delta Technics BVBA te hebben gelezen, begrepen en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. Al deze documenten kunnen te allen tijde eenzijdig door Delta Technics BVBA worden gewijzigd, in welk geval de wijzigingen in werking treden 30 dagen na de bekendmaking ervan op de website van Delta Technics BVBA.

Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking. De overeenkomst neemt dan een einde op de 30ste dag na verzending van het schrijven.

 

2 OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1 De door Delta Technics BVBA opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Daarna hebben ze enkel een informatieve waarde.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins Delta Technics BVBA tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2 Latere wijzigingen of aanvullingen kunnen een verlenging van de afgesproken termijnen tot gevolg hebben, alsook een verhoging van de totale kostprijs. Deze kostprijs wordt telkens vastgelegd en schriftelijk aanvaard door beide partijen alvorens Delta Technics BVBA het nodige gevolg zal geven aan deze wijziging of aanvulling.

2.3 Delta Technics BVBA is slechts gebonden aan de offerte en/of een overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de klant.

2.4 Indien Delta Technics BVBA na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblijk van de levering

2.5 De voorgestelde termijnen hebben slechts een indicatieve waarde. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding kan een vertraging in levering of in uitvoering geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst noch aanleiding tot schadevergoeding.

 

3 GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 De klant zal zich ervan weerhouden de diensten en het materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen, al dan niet gerelateerd aan het gebruik van het internet, die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden of de Belgische wetgeving.

3.2 De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Technics BVBA niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

3.3 Het is ten strengste verboden de diensten van Delta Technics BVBA te gebruiken om schade te berokken aan het imago en de reputatie van Delta Technics BVBA zelf en al zijn klanten en leveranciers.

 

4 AUTEURSRECHTEN EN  EIGENDOMSRECHT

4.1 De geleverde goederen/diensten en de hier op rustende intellectuele rechten blijven eigendom van Delta Technics BVBA tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het moment dat de levering van goederen en/of diensten gestart is.

4.2 Delta Technics BVBA is bevoorrecht op de goederen die binnengebracht worden ter herstelling tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn.

 

5 KLACHTEN EN ESCALATIE PROCEDURE

5.1 Klachten mbt de overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook, dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst aangetekend en voldoende gemotiveerd ter kennis worden gebracht van Delta Technics BVBA. Elke andere klacht zal niet aanvaard worden.

5.2 Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen

5.3 Delta Technics BVBA zal in geval van het vaststellen van een overtreding van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Belgische wetgeving en naargelang de aard van de klacht en/of overtreding overgaan tot één of meerdere van de volgende niet limitatief opgesomde acties: de dienstverlening naar de klant opschorten voor een onbepaalde tijd, de dienstverlening definitief beëindigen, additionele kosten en boetes aanrekenen, de betreffende inhoud verwijderen, de desgevallend door Delta Technics BVBA ontworpen website of andere dienst buiten gebruik stellen en/of alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

 

6 ANNULERING

6.1 Eenzijdige annulering door de klant is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en Delta Technics BVBA zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft.

6.2 De koper is gehouden de reeds door Delta Technics BVBA gemaakte kosten te vergoeden die voortvloeien uit de annulering. Deze vergoeding bedraagt tenminste 25 euro. Het staat Delta Technics BVBA vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen.

6.3 Bij gedeeltelijke annulering zal de volledige schadevergoeding zoals hierboven beschreven, door de klant betaald worden.

 

7 PRIJZEN EN BETALINGEN

7.1 Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod, schriftelijk of mondeling, van Delta Technics BVBA vrijblijvend.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen steeds exclusief BTW.

7.3 Ook na aanvaarding van de bestelling kan Delta Technics BVBA zijn prijzen aanpassen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn
kostprijs. In voorkomend geval zal Delta Technics BVBA deze verhoging schriftelijk aan de koper meedelen. De koper beschikt over een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf deze mededeling, om al dan niet zijn bestelling te herroepen.

7.4 Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging op de origineel afgesproken werken en/of diensten uitgevoerd worden, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen bij wijze van voorbeeld aanleiding geven tot meerwerk:

o Uitbreiding of wijziging van de eisen of wensen van de opdrachtgever na goedkeuring van de initiële offerte en opdracht.

o Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omgang of onvoldoende
duidelijk aan Delta Technics BVBA kenbaar zijn gemaakt.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

7.5 Voor elke betaling, zelfs betalingen in schijven, wordt er door Delta Technics BVBA een factuur opgemaakt die betaalbaar zijn
uiterlijk 14 dagen na uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel van Delta Technics BVBA op de aangeduide bankrekening.

7.6 Het bedrag van elke factuur die niet volledig is betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12 % van dit bedrag met een minimum van 125 euro. Het onbetaalde gedeelte van het
aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12 % per jaar. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de terugvordering van alle kosten die in hoofde van Delta Technics BVBA zijn gemaakt om de prijs te innen.

7.7 Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn of bij niet betaling van het voorschot aanvaardt de klant dat Delta Technics BVBA niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten en levering van goederen uit te voeren.

7.8 Indien na herinnering de klant in gebreke blijft te betalen of op één of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen kan Delta Technics BVBA de ontbinding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van een deel of het geheel van de overeenkomst vaststellen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving.

 

8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Delta Technics BVBA is enkel aansprakelijk voor directe schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Delta Technics BVBA beperkt zich in ieder geval tot het bedrag van de factuur, met een maximum van 5.000 euro.

8.2 In geen geval kan Delta Technics BVBA aansprakelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door zijn leveranciers of voor verlies van back – up gegevens, bestanden, het niet behoorlijk werken van de
back – up, etc.

8.3 Delta Technics BVBA kan evenmin verantwoordelijk worden geacht voor het falen van bedrijfskritische elementen zoals e-mailverkeer, beschikbaarheid van website, voice over IP, fax, filesharing, cloud services, niet beschikbaar zijn van internet etc.

8.4 De herstelling van goederen gebeurt op risico van de klant. Delta Technics BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen binnengebracht voor herstelling.

8.5 Delta Technics BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Delta Technics ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Delta Technics BVBA zelf op de site werd geplaatst alsook informatie afkomstig van gebruikers.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

8.6 Elk geval van overmacht ontslaat Delta Technics BVBA bvba van zijn aansprakelijkheid voor vertragingen of tekortkomingen in een deel of het geheel van de uitvoering van zijn verbintenissen. Zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt.

8.7 Delta Technics BVBA wordt uitdrukkelijk ontheven van enige aansprakelijkheid ten overstaan van de klant voor de aanspraken van auteurs of andere auteursrechthebbenden met betrekking tot de intellectuele rechten m.b.t. de door haar gecreëerde websites, voor zover en in de mate dat de auteursrechtelijke vermogensrechten ter zake bij deze auteurs of rechthebbenden berusten. Indien de toestemming van de auteurs of auteursrechthebbenden niet kan worden bekomen,
engageert de klant zich om het gebruik van de auteursrechtelijke
beschermde gegevens onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de klant terzake enige vergoeding kan vragen aan Delta Technics BVBA.
De klant zal Delta Technics BVBA volledig vrijwaren voor elke aanspraak die door auteurs of andere rechthebbenden op dit punt worden geformuleerd.

 

9 BIJZONDERE BEDINGEN M.B.T. DE CREATIE VAN WEBISTE

9.1 Wanneer de klant Delta Technics BVBA gelast met de creatie van een website, zal Delta Technics BVBA alles in het werk stellen om een voor de klant aanvaarbaar resultaat te creëren. Partijen kwalificeren deze overeenkomst uitdrukkelijk als een middelenverbintenis. Wanneer de klant de creatie van Delta Technics BVBA niet aanvaard, kan de klant de samenwerking beëindigen. Op dat ogenblik zullen alle door Delta Technics BVBA geleverde prestaties worden gefactureerd en door de klant betaald.

 

10 OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Alle voor Delta Technics BVBA bestemde briefwisseling dient naar de bedrijfszetel te worden verzonden.

10.2 In geval van voort verkoop verplicht de koper er zich toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken

10.3 Alle kosten en verplichtingen verbonden aan licentieaanvragen voor software vallen ten laste van de klant. Ook aanmeldingen of registraties of andere wettelijke formaliteiten behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De informatie die Delta Technics BVBA daar rond verstrekt, is louter en alleen ter informatieve titel.

10.4 Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

10.5 Ingeval van betwisting zullen de partijen eerst proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Pas als dit niet mogelijk blijkt, zal de gerechtelijke macht en eventueel aangestelde advocaten hierbij betrokken worden.

10.6 Elk gerechtelijk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren behoren.

10.7 Elk geschil zal in het Nederlands gevoerd worden.

10.8 De eventuele nietigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules.

 

 

Delta Technics BVBA